Öppet Forum > Om att handla på TRADERA

Hej, några varningsord om Ebay och Paypal.
Känner ni till att efter 45 dagar frånsäger sig Ebay ALLT ansvar även om det klart och tydligt är bedrägeri.

Här är vad jag fått som svar från svenska Ebay:

“Eftersom annonsens slutdatum var mer än 45 dagar sedan är det tyvärr för sent att öppna ett ärende i eBays eller PayPals Hjälpcenter. Vi har satt tidsfristen till 45 dagar då vi känner att det är en rimlig tid för köparen att upptäcka eventuella problem med artikeln.”
Jag har fått ungefär samma svar från tyska Ebay.

Detta utnyttjar en del försäljare genom att dra ut på köpet så att 45 dar hinner gå. Jag har inte, trots ordentligt sökande i Ebays info hittat denna begränsning. Inte heller har någon jag frågat sett detta. En säljare som använder denna tidsgräns är – mami0104.

OCH efter 45 dagar kan man inte ens ge ett omdöme. Så mami0104 stod senast jag kollade, på 100% postivt i omdöme Men av 3 försäljningar var 1 negativ + att mitt köp inte kunnat registrerats. Resten var bara hennes köp. Så av försäljningar har hon egentligen 50% negativa. Och om detta bryr sig inte Ebay. Handlar man på Ebay och det blir lite problem så går tiden fort. Man vill inte klaga för tidigt för man kanske får sina varor snart.

Paypal: om det står att säljaren inte säljer till Sverige men man kommer överens om att det ska gå bra så kan man inte betala via Paypal OM inte säljaren kan/vill skicka räkning. Tydligen är det så att man måste ha en firma för att kunna skicka räkning via Paypal, fast den uppgiften har jag bara från mami0104.
Alltså: se till att bevaka era köp innan 45 dagar och se till att ni kan betala via Paypal.


“Hello, here some words of warning about Ebay and Paypal.
Do you know that after 45 days Ebay DO NOT take ANY responsibilty even if it is quite clear that it is a case of fraud.
Here is the answer I have got from the swedish Ebay:
“As the end date for the ad was more than 45 days ago it is to late to open a case in the help centre of EBAY or PayPal, sorry for that. We have set the time to 45 days as we feel that it is a reasonable time for the buyer to find any faults that may occur on the goods.”
I have got roughly the same answer from the german Ebay.
Some seller use this by delaying the purchase until 45 days are gone. I have NOT, despite elaborate searching in the info sides of Ebays found info about this limitation. No one that I have asked has seen this limitation either. A specific seller using this technique is – mami0104.

AND after 45 days one cannot even give a feedback. So mami0104 had last time I checked, 100% positiv feedback. But of 3 sales 1 was negativ + that mine purchase has NOT been able to be registred. The rest was only her purchases. So of her sales really 50% are negativ. And Ebay does NOT care. If you are shopping on Ebay and there are problem, time flies. One will not complain to early as one believes that the goods will soon arrive.

Paypal: if it says that the purchaser do not sell to Sweden but there is an agreement that it is OK one cannot pay through Paypal unless the seller can send you an invoice. It is said to me that the seller have to have a registered commercial business to be able to send an invoice through Paypal, but that information I only have from mami0104.
Conclusion: protect your buyings before 45 days are gone and be sure of that you can pay through Paypal.

Lite dumt med bara 45 dagar. Gäller att anmäla innan!

Ang paypal kan man skicka pengar mellan olika konton. Behöver bara personens epost som är regestrerad i paypal.
Har skickat pengar till en vän i USA och fått pengar från en som köpte en sak i sverige?
Kan dock komma på lite kostnader och beroende på om de ska ta ut pengarna elelr om du betalar med kreditkort eller har förskottsinbetalt till paypal.

Du kan skicka en räkning till personen från paypal bara du har personens epost adress. Eller tvärt om personen skickar pengar. Blir lite olika kostnader hur man gör. Vem som får ta avgifterna

02-26 | Registered CommenterRikard