Main | Första intryck: Laowa 25/2.8 »
söndag
mar032019

Makrokurs på Öland i September

Nu går det att anmäla sig till vår makrofotokurs på Öland i september. Vi upprepar konceptet som vi utvecklade ifjol tillsammans med Wildnature. Boende och måltider ingår i kursavgiften så vi kan fokusera fullkomligt på det roligaste som finns – att plåta makro!

Utförligare information och anmälan till kursen hittar du på Wildnatures hemsida: https://www.wildnaturefotoresor.se/portfolio-items/fotokurs-makrofoto-pa-oland-12-15-september-2019/

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>