« Vill du följa med på en fotoresa till Sydafrika? | Main | Sand, tallskog och insekter – Gotska Sandön »
tisdag
aug182015

Insektsutflykt 22:a augusti

 

På lördag är det dags för utflykt i Nackareservatet med entomologer och botaniker. Stanislav och jag kommer finnas på plats och naturligtvis är makrointresserade lika välkomna som de kryp- och/eller växt-frälsta! Mer information finns på ento.se och bsis.org

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>