« Vidvinkelmakro | Main | Västmanland 14-09-01 »
onsdag
okt222014

Spindlar i höstmörkret

Kajsa Mellbrand, en aktiv araknolog verksam vid Lunds universitet. Vi kommer att få ta del av en grundläggande presentation av Svenska spindelfamiljer och olika exempel på arter inom dessa. Spindelforskningen i Sverige, egen och andras samt "tips till spindelfotografen." 

Mer om Kajsa och hennes forskning finns på mellbrand.net. Hon administrerar även gruppen Spindelnätet på Facebook.

Entomologiska föreningen i Stockholms hemsida: ento.se

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>